Prioritățile Comisiei Europene: Locuri de muncă, creștere economică și investiții

Centrul ,,Europe Direct Valea Trotușului” din Comănești ne informează în cele de mai jos, despre prioritățile Comisiei Europene, care au în vedere încurajarea utilizării mai inteligente a resurselor financiare, înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor și asigurarea unei mai bune vizibilități, ca și a asistenței tehnice pentru proiectele de investiții. Obiectiv: creștere economică, investiții și mai multe locuri de muncă.

Pe 13 aprilie 2005, Parlamentul European a aprobat semnarea Tratatului de Aderare a României și Republicii Bulgaria, făcând posibilă aderarea lor la Uniunea Europeană. Parlamentul a votat cu 497 voturi pentru, 93 împotrivă și 71 de abțineri aderarea României. Tratatul de aderare prevedea pentru problemele interne precum transpunerea şi punerea în aplicare a acquis-ului în domeniile economic, piaţa internă şi, respectiv, justiţie şi afaceri interne, să poată adoptata măsuri de salvgardare într-un termen de până la trei ani de la data aderării. Aderarea României a fost însoțită şi de o serie de măsuri de acompaniere specifice, instituite pentru a preveni sau pentru a remedia deficienţele în domeniile siguranţei alimentelor, fondurilor agricole, reformei sistemului judiciar şi luptei împotriva corupţiei. Pentru ultimele două componente a fost stabilit un mecanism de cooperare şi verificare cu scopul de a îmbunătăţi funcţionarea sistemului legislativ, administrativ şi judiciar şi de a remedia deficienţele grave în lupta împotriva corupţiei.

La 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implică atât drepturi, cât şi obligaţii. Toate acestea derivă din tratatele şi legislaţia adoptate de Uniunea Europeană de la înfiinţare până în prezent, la fel ca în cazul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene. România a sărbătorit, acum un an, primul deceniu în Uniunea Europeană, un deceniu în care s-au comunitatea europeană a adus avantaje numeroase românilor, de la libera circulaţie în Europa până accesul pe piaţa muncii, la studii în școlile și universitățile europene, la schimbul de practici în educație între cadrele didactice, la eliminarea tarifelor percepute pentru roaming, la securitatea frontierelor.

Astăzi, Comisia Europeană, organismul executiv european condus de președintele Jean-Claude Juncker, propune noi schimbări pozitive în parcursul european, tocmai pentru a îmbunătății legăturile economice, culturale, politice și mai ales valorile comune între statele membre ale Uniunii Europene. Comisia a propus o serie de 10 priorități, care să faciliteze schimbările necesare dezvoltării unui viitor mai bun pentru Europa.

O primă prioritate este „Locuri de muncă, creștere economică și investiții”. Obiectivul acesteia este de a sporii investițiile, a crește economia în UE și a crea mai multe locuri de muncă, în contextul în care criza economică mondială a redus semnificativ investițiile în zona euro și nu numai. Cele trei domenii de acțiune propuse sunt: Planul de investiții pentru Europa – numit și planul Junker, Semestrul European și Spre o economie circulară.

Planul de investiții pentru Europa, așa-numitul Plan Juncker, are 3 obiective: să înlăture obstacolele din calea investițiilor; să ofere vizibilitate și asistență tehnică pentru proiectele de investiții; să utilizeze mai eficient resursele financiare, acestea fiind sprijinite în 3 piloni ca Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), care furnizează o garanție UE pentru mobilizarea investițiilor private. Comisia lucrează împreună cu partenerul său strategic, Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI); Platforma europeană de consiliere în materie de investiții și Portalul european pentru proiecte de investiții, care oferă asistență tehnică și o mai mare vizibilitate oportunităților de investiții, contribuind astfel la transpunerea în practică a propunerilor de proiecte de investiții; îmbunătățirea mediului de afaceri prin eliminarea obstacolelor de reglementare din calea investițiilor, atât la nivel național, cât și la nivelul UE.
Proiectele din România au obținut finanțări în valoare totală de 361 de milioane EUR din Fondul European pentru investiții strategice (FEIS). Aceste sume ar urma să atragă investiții suplimentare de 1, 3 miliarde EUR.

Semestrul european oferă un cadru pentru coordonarea politicilor economice ale statelor membre ale Uniunii Europene. Astfel, guvernele naționale pot să discute despre planurile lor bugetare și economice și să-și urmărească evoluția în anumite momente ale anului. Comisia Europeană evaluează modul cum sunt înregistrate progresele în ceea ce privește reformele structurale, prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum și rezultatele bilanțurilor aprofundate conform regulamentelor UE. Evaluările și mai apoi recomandările de țară sunt realizate de Comisia Europeană și sunt trimite statului în fiecare an, pentru a putea împreună să rezolve decalajele din economie. România a progresat în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice țării începând din anul 2013 și unele reforme au fost continuate chiar și în perioade dificile din punct de vedere economic. Hotărârea și rapiditatea cu care s-a realizat punerea în aplicare au fost totuși inegale, fiind în mare măsură condiționate de evoluția situației politice.

Spre o economie circulară este domeniul ce aduce un pachet de măsuri menite să ajute întreprinderile și consumatorii europeni să facă tranziția către o economie mai puternică, circulară, în care resursele sunt utilizate mai sustenabil. Acțiunile propuse vor contribui la „închiderea cercului” în ciclurile de viață ale produselor, prin intensificarea reciclării și a reutilizării. Ele vor fi benefice atât pentru mediu, cât și pentru economie. Planurile vor valorifica și utiliza la maximum toate materiile prime, produsele și deșeurile, favorizând economisirea energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Propunerile acoperă întregul ciclu de viață al produselor: de la producție și consum, la gestionarea deșeurilor și piața materiilor prime secundare. Tranziția va fi susținută financiar prin fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care includ 5,5 miliarde EUR pentru gestionarea deșeurilor, prin programul UE pentru cercetare și inovare, Orizont 2020, care va aloca 650 milioane EUR și prin investiții naționale în economia circulară.

Economia circulară implică reducerea la minimum a deșeurilor. Când un produs ajunge la sfârșitul duratei sale de viață, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou și din nou, creând astfel o valoare suplimentară. Se abate de la modelul economic tradițional, liniar, care se bazează pe un model de ia-fă-consumă-aruncă. Acest model se bazează pe cantități mari de materiale și energie ieftine, ușor accesibile.

,,Mai multe informații pentru cetățeni despre subiectul prezentat mai sus se pot regăsi pe platformele oficiale ale Uniunii Europene: www.europa.eu, https://ec.europa.eu/commission/index_ro, http://www.europarl.europa.eu/portal/ro. Dacă aveți întrebări despre Uniunea Europeană puteți contacta telefonic serviciul `Europe Direct` la numarul: 00 800 6 7 8 9 10 11 de oriunde în Uniunea Europeană, sau puteți lua legătura cu un centru de informare `Europe Direct` din zona dvs., pentru a obține informații sau a participa la un eveniment local. În județul Bacău funcționează încă din anul 2008 două centre de informare `Europe Direct`: la Bacău, având structură gazdă Universitatea `Vasile Alecsandri` și în orașul Comănești, sub găzduirea administrației locale”, a precizat Narcis Jitaru, managerul Centrului ,,Europe Direct Valea Trotușului” Comănești. Contact ,,Europe Direct Valea Trotușului” Comănești: Manager – Jitaru Narcis, tel. 0234 370 401; 0741 119 633.

Text adaptat, actualizat și completat de Romulus-Dan BUSNEA