Se redeschide Observatorul Astronomic din Bacău!

O veste bună, îndelung aşteptată, soseşte de la managerul Observatorului Astronomic, dr. Gabriela Gurău: ,,Începând cu data de 01. 06. 2016, Observatorul Astronomic `Victor Anestin` Bacău va fi pe deplin funcţional. Observatorul Astronomic `Victor Anestin` poate fi vizitat: – începând cu 02. 06. 2016, în baza programărilor realizate până la data de 01. 06. 2016, la numerele de telefon 0234 – 512. 006 sau 0234 – 514. 244 (Muzeul de Ştiinţele Naturii), de la data de 02. 06. 2016 în baza programărilor realizate la numărul de telefon 0234 -513.724 (Observatorul Astronomic). Un tur complet de vizitare presupune:
expoziţia permanentă `De la Pământ la Stele`, expoziţia temporară `Astropoezie`, spectacol de planetariu și vizitare terasă panorama Bacăului. Pentru spectacole de planetariu programările se pot face la următoarele ore: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30”.
Marți, 31 mai 2016, cu începere de la ora 18.00, va avea loc deschiderea oficială a Observatorului Astronomic ,,Victor Anestin” Bacău.

Scurt istoric

Observatorul Astronomic din Bacău a luat fiinţă la 30 noiembrie 1976, în clădirea Muzeului de Științele Naturii din str. Karl Marx, nr.2,  în fosta casă a lui Criste Cristoveanu, astăzi dispărută.  În aprilie 1978, fostul castel de apă al Bacăului, din str. Trotuş nr. 8-10, a fost transformat în Observator Astronomic.
Din toamna lui 1979, astronomul Matei Alexescu (1929-1993) stabilit atunci la Bacău, pune bazele Planetariului.
În iulie 1980 Observatorul a fost dotat cu un proiector de Planetariu Zeiss ZKP2 şi 3 lunete de 63/840 mm (aduse din Germania). La 4 mai 1984 se inaugurează expoziţia de bază şi Planetariul. În anul 1991 expoziţia de bază este reactualizată  de astronomul Matei Alexescu, devenind cea mai mare expoziție de astronomie din ţară.
Modernizarea expoziţiei s-a realizat în permanenţă prin intermediul expoziţiilor temporare, care au prezentat de fiecare dată noutăţi în domeniu.
Din 22 iunie 1995, Observatorul Astronomic poartă numele lui  Victor Anestin*.
Expoziţia şi Planetariul au fost menţinute permanent în atenţia publicului prin aportul colectivului de specialişti de la Observator.
Numeroasele reuniuni ştiinţifice, mese rotunde şi simpozioane au impus Observatorul Astronomic drept o prezenţă cultural-ştiinţifică notabilă, desfăşurându-şi activitatea ca subunitate a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Ion Borcea” Bacău.
* Victor Anestin (1875-1918) s-a născut în Bacău, a fost astronom amator si este considerat cel mai mare popularizator al ştiinţei din vremea sa. Ziarist român, este autor al primului roman stiinţifico-fantastic din România intitulat „În anul 4000 sau o călătorie pe Venus” (Bucureşti 1889).
Opera sa numără zeci articole şi lucrări de astronomie. Pasiunea sa pentru astronomie reiese şi din cele 27 de romane publicate în care chiar dacă acţiunea se petrece în lumi imaginare, noţiunile de astronomie sunt prezentate subtil cititorului.
Este fondatorul revistei Orion (prima revistă de astronomie din România – 1907) şi al Societăţii Astronomice Române (1907). Între anii 1907 – 1912 a tipărit lunar revista de astronomie „Orion”.

Despre proiectul ,,Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural – Observatorul Astronomic `Victor Anestin` Bacău”

În data de 30.09.2014, Consiliul Judeţean Bacău a semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Contractul de finanţare nr. 4715 pentru implementarea Proiectului „Restaurarea şi Valorificarea Durabilă a Patrimoniului Cultural-Observatorul Astronomic „Victor Anestin” Bacău, cod SMIS 13163, din fonduri ale Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1.
Valoarea totală a proiectului este de 12.834.518,62 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă reprezintă suma de 9.036.752,57 lei, iar contribuția beneficiarului este de 3.797.766,05 lei. Durata de implementare a proiectului este de 15 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a Judeţului Bacău şi Regiunii Nord Est într-o manieră durabilă, echilibrată şi eficientă prin   dezvoltarea/diversificarea/valorificarea/ promovarea potenţialului turistic în Bacău şi creşterea adresabilităţii acestuia unei categorii de consumatori orientate către turismul cultural, istoric, ştiinţific şi tehnico-aplicativ.

Obiectivele specifice urmărite în implementarea proiectului vizează creşterea eficienţei tehnice, alinierea serviciilor oferite la aşteptările utilizatorilor și creşterea accesibilităţii acestora.
Atingerea obiectivelor va avea drept rezultate aşteptate:
Dezvoltarea durabilă a turismului cultural în judeţul Bacău prin crearea unei oferte turistice diversificată şi competitivă, care să conducă la creşterea volumului activităţii turistice şi respectiv, a circulaţiei turistice şi promovarea imaginii Observatorului Astronomic şi a Judeţului Bacău;

Stimularea dezvoltării ofertei turistice de calitate ce va permite creşterea încasărilor şi a contribuţiei sectorului turistic în PIB, precum şi sporirea gradului de absorbţie a forţei de muncă;
Asigurarea complementarităţii principalelor atracţii turistice culturale din Judeţul Bacău cu Observatorul Astronomic ca destinaţie pentru turismul cultural;
Creşterea numărului de vizitatori ai Observatorului Astronomic „Victor Anestin” cu 42% în primul an de funcţionare, urmată de o creştere anuală de 10% în următorii 7 ani de funcţionare, precum şi creşterea încasărilor la nivelul acestuia.

Grupul țintă care va beneficia de rezultatele implementării proiectului include:
Beneficiari direcţi:

Locuitorii Judeţului Bacău, fără limită de vârstă, care vor fi informaţi despre această iniţiativă prin intermediul materialelor promoționale: pliante, broşuri, portal web, a informaţiilor de presă;
Potenţialii turişti români şi străini care doresc să viziteze Judeţul Bacău şi care vor avea posibilitatea de a se recrea şi de a cunoaşte un nou domeniu, cel al astronomiei;
Beneficiari indirecţi:

Comunitatea din judeţul Bacău, în ansamblul ei;

Agenţii economici: agenţii de turism, unităţi de alimentaţie publică şi cazare, transportatori, agenţii de publicitate, tipografii, furnizori de servicii diverse (foto, film, software specializat)
Activităţile principale care se desfăşoară în cadrul proiectului constau în:
Desfăşurarea licitaţiilor de achiziţie publică de servicii consultanță în vederea asigurării managementului de proiect, de lucrări, servicii de dirigenţie şantier, servicii de asistență tehnică din partea proiectantului, servicii de publicitate- promovare, servicii de audit, dotari echipamente şi mobilier;

Promovarea proiectului şi a temelor orizontale;

Derularea propriu-zisă a activităţilor de construcţii și echipamente cu şi fără montaj, probe tehnologice;

Auditarea financiar – contabilă;
Raportări intermediare și finale către finanțator.
Proiectul urmăreşte restaurarea, conservarea şi modernizarea clădirii Observatorului Astronomic “Victor Anestin” Bacău. Modernizarea clădirii Observatorului  Astronomic prevede la nivelul superior crearea unei platforme circulabile, unde se amenajează o sală ecuatorială, acoperită cu o cupolă rabatabilă, dotată cu  un telescop performant.
Noul  corp de  clădire, construit   în   partea  de  sud  a  Observatorului,  înglobează   accesul în construcţia existentă.  Pentru comunicarea  pe  orizontală  între  cele  două  corpuri  se realizează la  nivelul parterului, etajelor  I și  II, câte  un gol  de  trecere. Accesul la sala ecuatorială se face prin o galerie de trecere din construcția nouă spre construcţia existentă a Observatorului Astronomic. Clădirea nouă va fi prevăzută cu o scară de acces în 4 rampe şi cu un lift panoramic vitrat pentru 6 persoane.
Crearea   centrelor  de  informare  la  fiecare  nivel  al  construcţiei  noi şi realizarea  sălii ecuatoriale la ultimul nivel al clădirii actuale conduc la realizarea unui obiectiv arhitectural unitar, ce modifică aspectul de prezentare si modernizează expoziţia Observatorului Astronomic.
Egalitatea de şanse

Un rol important, alături de prioritățile fundamentale de dezvoltare, îl joacă îndeplinirea  temelor șiobiectivelor orizontale, obiective regăsite în toate Programele Operaționale. Respectarea exigențelor obiectivelor orizontale permite participarea echilibrată a femeilor și bărbaților, indiferent de religie, rasă, apartenență la grupuri minoritare, în toate domeniile vieții sociale, politice și economice în vederea atingerii unei competitivități și unei dezvoltări durabile, precum și obținerea și consolidarea unei democrații reale.
În acest sens, Consiliul Județean Bacău îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Strategia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, a Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, a Strategiei Guvernului României pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor şi a altor documente strategice privind grupuri vulnerabile din România.
Consiliul Județean Bacău are în vedere o politică a nediscriminării pe care o urmărește în cadrul acestui proiect, fiind prevăzute mecanisme de asigurare a egalităţii de şanse în elaborarea și implementarea proiectului, în cadrul atribuirii  contractelor de achizitii de lucrari, bunuri și servicii încheiate pe durata derulării proiectului. Procedurile de achiziţie publică de lucrări, bunuri și servicii sunt deschise şi transparente pentru toate părţile interesate.
Proiectul prevede crearea de facilităţi prin adaptarea structurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică
Dezvoltarea durabilă se derulează pe fondul unor principii majore, precum preocuparea pentru echitate şi corectitudine între ţări şi între generaţii, viziunea de lungă durată asupra procesului dezvoltării și gândirea sistemică, interconexiunea între economie, societate şi mediu.
Unul dintre dezideratele funcţionale ale proiectului îl reprezintă eficienţa energetică. Astfel, în  urma  analizelor efectuate în cadrul auditului  energetic,  proiectul își propune  să realizeze izolarea termică  a  clădirii  existente  a  Observatorului Astronomic  cu  vată  minerală dispusă  pe interiorul  peretelui  exterior  şi  placarea  acestuia  cu gips carton.
(Sursa: csjbacau.ro, observatorulastronomicbacau.ro, deferlari.ro)

Text adaptat și actualizat de Romulus Dan Busnea